به وبلاگ راه دبستان خوش آمديد

خدا می پرسد :  

 

با توجه به اهمیت ( ارزش مکانی اعداد ) در درس ریاضی و مشکلی که اکثر دانش آموزان در این مبحث دارند روشی برای آموختن ساده این مبحث نظر من این است که در زیر توضیح می دهیم .

ابتدا با همان روش کتاب سعی می کنیم ترتیب ارزش ( یکی ها،هزار ها،میلیون هاو میلیاردها)را برای دانش آموزان یاد بدهیم ودر مرحله ی بعد چون اکثر دانش آموزان در نوشتن اعداد و تشخیص ارزش ها مشکل دارند با کشیدن خط تیره برای هر یک از رقم ها به صورتی که سه خط تیره برای یکی ها ،سه خط تیره برای هزار ها ،میلیون ها ،میلیارد هاوبا جدا کردن آنها روش نوشتن وخواندن اعداد را به دانش آموزان یاد می دهیم .مثلا عدد:

( چهار صدوبیست و سه میلیاردو هفت صدو هشتادو چهار میلیون ودویست و بیست و سه هزار و صدو بیست و چهار )

 را به این صورت به دانش آموزان آموزش می دهیم برای هر کدام از ارزش ها سه خط تیره می کشیم ویا جدا کردن آن ها روش نوشتن و خواندن آن ها را به دانش آموزان یاد می دهیم .

یکی ها                                    هزار ها                         میلیون ها                             میلیارد ها

 

1       2        4                      3      2       2                  4       8       7                   3      2  4    

ـــ    ـــ   ـــ/              ـــ   ـــ   ـــ /             ـــ   ـــ   ـــ /         ـــ  ـــ  ـ 

به طوری که که برای هر کدام از ارزش ها سه خط در نظر گرفته شده است امکان دارد در پاره ای از خط ها عددی قرار نگیرد در این صورت به خط های خالی عدد صفر می گذاریم مثلا عدد ( دوازده میلیاردو سه میلیون ودویست و بیست )

                  يكي ها                         هزار ها                        میلیون ها         میلیارد                   

        0         2       2             0         0       0              0      0      0                 3                       

            ـــ  ـــ  ـــ /         ـــ  ـــ  ـــ  /            ـــ  ـــ  ـــ /           ـــ 

که با گذاشتن ( صفر ) در جاهای خالی عدد مورد نظر بدست می آید                                                            جهانگیر رحمتیتاريخ : شنبه ۲۹ دی۱۳۸۶ | ۰:۲۳ قبل از ظهر | نويسنده : حاتم دبیران |